Store forskjeller i nettselskapenes evne til å finansiere fremtidige investeringer

På oppdrag fra Energi Norge har vi vurdert den finansielle situasjonen for nettselskapene, og hvilken egenfinansieringsevne de har med tanke på investeringsbehovet i regional- og distribusjonsnettet og AMS. Hovedkonklusjonen er at bransjen under ett har tilstrekkelig egenfinansiering gjennom inntektsrammen, men at mange selskaper vil ha negativ kontantstrøm og behov for tilførsel av ny kapital.

Utgangspunktet for arbeidet er at vi har bygget opp en full regnskapsdatabase for alle nettselskapene i Norge, hvor vi skiller ut den rene nettvirksomheten. Vi har også bygget opp en fremskrevet analyse for utviklingen i bransjens investeringsbehov, resultatutvikling, soliditet og kontantstrøm, og hvordan NVEs regulering er tilpasset en situasjon med sterkt økende investeringsbehov. Bransjen under ett har tilstrekkelig egenfinansiering gjennom inntektsrammen, men mange selskaper vil ha negativ kontantstrøm og behov for tilførsel av ny kapital. Vi mener at dette vil være en sterk driver for økt restrukturering, og at dette bør være et sterkt fokus i eierstrategiske beslutninger fremover.

Last ned hele rapporten her.

Hovedresultatene fra analysen er:

  • Bransjen har i dag en egenkapitalandel på 47 prosent, og deler ut om lag 1 milliard kroner i årlig utbytte og konsernbidrag. Fri kontantstrøm er ca. 750 millioner kroner per år, slik at bransjen under ett reduserer sin egenkapitalandel
  • Forskjellene mellom selskapene er store. Særlig har selskaper med svak effektivitet også en utfordrende situasjon med lav eller negativ kontantstrøm, ofte kombinert med en lav egenkapitalandel. Om lag 1/3 av nettselskapene har negativ fri kontantstrøm for perioden 2006-2012
  • Behovet for ny kapital inn i bransjen frem til 2020 er om lag 7-9 milliarder kroner. Lånfinansiering vil redusere EK-andelen i bransjen til ca. 40 prosent, med mindre eierne tar ut mindre utbytte fra selskapene. Dette er ukomplisert for bransjen, men mange selskaper vil falle langt ned i EK-andel.
  • For bransjen under ett gir inntektsrammereguleringen tilfredsstillende finansiering. Utfordringen ligger på enkeltselskaper med svak effektivitet eller høy gjeldsgrad. Utfordringen er dermed et struktur- og eierproblem, ikke et reguleringsproblem.